logo

笛子网欢迎您

您所在的位置:首页>>笛子指法>>全按作低音5(筒音)

笛子指法大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全按作低音5(筒音)

来源:网络 上传:笛子网 更新日期:2018-08-15

全按作低音5(筒音)

          膜孔         指孔

低音5         ●●●●●●  

低音6         ●●●●●〇

低音7         ●●●●〇〇

中音1         ●●●〇〇〇

中音2         ●●〇〇〇〇

中音3         ●〇〇〇〇〇

中音4         〇●●〇〇〇或◎〇〇〇〇〇或〇●●●〇〇

中音5         ●●●●●●或〇●●●●●

中音6         ●●●●●〇

中音7         ●●●●〇〇

高音1         ●●●〇〇〇

高音2         ●●〇〇〇〇

高音3         ●〇〇〇〇〇

高音4         〇●●●●〇或◎〇〇〇〇〇或〇●〇〇〇〇或●〇●●〇〇

高音5         〇●●●●●或〇●●〇〇〇

高音6         ●●〇●●〇

: 闭孔●         开孔〇    半开孔◎

说明:低音缓吹,中音急吹,高音超吹
下一篇:全按作低音6
 
相关笛子指法

笛子指法全按作低音1

全按作低音1

笛子指法

笛子指法全按作低音2

全按作低音2

笛子指法

笛子指法全按作低音3

全按作低音3

笛子指法

笛子指法全按作低音4

全按作低音4

笛子指法

笛子指法全按作低音5

全按作低音5

笛子指法

 
 
大家喜欢的更多乐器>>
网站首页 长笛 短笛 竖笛 卡祖笛 口笛 哨笛 唢呐 巴乌 葫芦丝
       

CopyRight © 2022 笛子网 All Rights Reserved